voorstel tot hervorming van het getallenstelsel

Snap jij het voorstel voor de hervorming van het getallenstelsel?

Het voorstel is dit:

8, 38, 98, 88, 28, 48, 58, 68, 78, 18, 13, 30, 3, 33, 93, 83, 23, 43, 53, 63, 73, 1, 31, 91, 81, 21, 41, 51, 61, 71, 11, 100, 9, 39, 99, 89, 29, 49, 59, 69, 79, 19, 80, 10, 12, 2, 32, 92, 82, 22, 42, 52, 62, 72, 20, 14, 40, 4, 34, 94, 84, 24, 44, 54, 64, 74, 5, 35, 95, 85, 25, 45, 55, 65, 75, 15, 50, 6, 36, 96, 86, 26, 46, 56, 66, 76, 16, 60, 7, 37, 97, 27, 47, 57, 67, 77, 87, 17, 70.

Hieronder staat de hint nog een keer:

Acht, Achtendertig, Achtennegentig, Achtentachtig, Achtentwintig, Achtenveertig, Achtenvijftig, Achtenzestig, Achtenzeventig, Achttien, Dertien, Dertig, Drie, Drieëndertig, Drieënnegentig, Drieëntachtig, Drieëntwintig, Drieënveertig, Drieënvijftig, Drieënzestig, Drieënzeventig, Een, Eenendertig, Eenennegentig, Eenentachtig, Eenentwintig, Eenenveertig, Eenenvijftig, Eenenzestig, Eenenzeventig, Elf, Honderd. Negen, Negenendertig, Negenennegentig, Negenentachtig, Negenentwintig, Negenenveertig, Negenenvijftig, Negenenzestig, Negenenzeventig, Negentien, Negentig, Tachtig, Tien, Twaalf, Twee, Tweeëndertig, Tweeënnegentig, Tweeëntachtig, Tweeëntwintig, Tweeënveertig, Tweeënvijftig, Tweeënzestig, Tweeënzeventig, Twintig, Veertien, Veertig, Vier, Vierendertig, Vierennegentig, Vierentachtig, Vierentwintig, Vierenveertig, Vierenvijftig, Vierenzestig, Vierenzeventig, Vijf, Vijfendertig, Vijfennegentig, Vijfentachtig,Vijfentwintig, Vijfenveertig, Vijfenvijftig, Vijfenzestig, Vijfenzeventig, Vijftien, Vijftig, Zes, Zesendertig, Zesennegentig, Zesentachtig, Zesentwintig, Zesenveertig, Zesenvijftig,Zesenzestig, Zesenzeventig, Zestien, Zestig, Zeven, Zevenendertig, Zevenennegentig, Zevenentwintig, Zevenenveertig, Zevenenvijftig, Zevenenzestig, Zevenenzeventig, Zeventachtig, Zeventien, Zeventig.

Zelfs niet na de hint?

Oké, het voorstel is om de getallen voortaan in alfabetische volgorde te zetten.

Idee: LdV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *